09
Pro

Otázka č. 1

Podal jsem řádné kontrolní hlášení za měsíc únor 2016 dne 20. března 2016 a 22. března 2016 jsem zjistil, že jsem zapomněl dát do tohoto řádného kontrolního hlášení několik vydaných faktur. Přiznání k DPH za únor 2016 jsem podával 23. března 2016 a v tomto přiznání byly tyto vydané faktury zahrnuty. Jak mám opravit již podané kontrolní hlášení za únor 2016?

Je nutné postupovat tak, že podáte opravné kontrolní hlášení do 25. dne příslušného měsíce (tj. do 25. března 2016), kde uvedete jak všechny údaje z řádného kontrolního hlášení, které jste podal 20. března 2016 a dále zahrnete i opomenuté faktury.

Otázka č. 2

Dne 25. února 2016 jsem podala řádné kontrolní hlášení, ale 3. března 2016 jsem zjistila, že jsem v řádném kontrolním hlášení špatně uvedla číslo jedné faktury, DIČ odběratele a základ daně. Prosím o radu.

Je nutné postupovat tak, že podáte následné kontrolní hlášení a to do pěti pracovních dní od zjištění. V tomto následném kontrolním hlášení uvedete všechny údaje z řádného kontrolního hlášení a promítnete opravy (tj. opravíte Vaše chybně zadané údaje na správné).

Otázka č. 3

Dne 15. června 2016 jsme zjistili, že jsme v lednu 2016 uplatnili nesprávnou sazbu daně u několika uskutečněných plnění. Musíme podat dodatečné daňové přiznání a následné kontrolní hlášení za leden 2016? A pokud ano, v jakém termínu?

Zjistíte-li, že jste uvedli nesprávnou sazbu daně, je nezbytné opravit původně chybně vystavené daňové doklady postupem dle § 43 zákona o DPH. V návaznosti na takto provedenou opravu je dále nutné do 22. června 2016 (do pěti pracovních dní od zjištění nesrovnalostí) podat následné kontrolní hlášení za měsíc leden 2016, ve kterém uvedete všechny údaje z lednového kontrolního hlášení a promítnete opravy. Nicméně dále jste povinni podat dodatečné daňové přiznání k DPH za měsíc leden 2016, a to do konce následujícího měsíce (tj. je nutné podat dodatečné daňové přiznání za leden 2016 do 31. července 2016).

Otázka č. 4

Vystavili jsme jeden daňový doklad, na kterém jsou uvedena dvě zdanitelná plnění s různými sazbami daně (základní a první snížená). Musíme hodnoty základu daně a daň uvádět do každého řádku kontrolního hlášení samostatně, nebo je možné tyto hodnoty uvést do jednoho řádku kontrolního hlášení?

Je-li vystaven jeden daňový doklad, který obsahuje více základů daně a sazeb daně, je nutné uvést hodnoty základů daně (souhrnně za každou jednotlivou sazbu daně) a daně (souhrnně za každou jednotlivou sazbu daně) do jednoho řádku kontrolního hlášení, resp. dle příslušných pokynů k vyplnění KH (např. u oddílu A.4.). Na jednom řádku kontrolního hlášení je nutné uvést součet hodnot základů daně u základní, u první snížené a u druhé snížené sazby daně do samostatné kolonky kontrolního hlášení (kolonky základ daně 1; základ daně 2; základ daně 3), dále do téhož řádku kontrolního hlášení je nutné uvést součet hodnot základní sazby daně, první snížené sazby daně a druhé snížené sazby daně do samostatné kolonky kontrolního hlášení (daň 1; daň 2; daň 3). Nebude se tedy uvádět každý jednotlivý základ daně a daň do samostatného řádku kontrolního hlášení – pokud se týká konkrétního plnění a příslušného režimu DPH (resp. viz postup k vyplnění příslušných oddílů KH – dle pokynů k vyplnění).

Otázka č. 5

Jsem plátcem daně a mám krácený nárok na odpočet. Musím vypočítaným koeficientem krátit hodnoty základu daně a daň v kontrolním hlášení?

Do kontrolního hlášení uvedete celou hodnotu základu daně a daň na vstupu (tj. nikoliv v krácené výši). Pokud vyplňujete oddíl B.2. kontrolního hlášení, ve sloupci „Použit poměr“ uvedete v daném případě „NE“.

Otázka č. 6

Jsem plátce a přijatá plnění jsem použil jak pro ekonomickou činnost, tak pro soukromé účely a tedy musím použít poměr podle § 75 zákona o DPH. Jak mám vykazovat příslušné hodnoty přijatých plnění do kontrolního hlášení?

Do kontrolního hlášení uvedete hodnotu odpočtu (tj. související základ daně a daň – dle sazby) v částečné (poměrné) výši. Pokud vyplňujete oddíl B.2. kontrolního hlášení, ve sloupci „Použit poměr“ uvedete v daném případě „ANO“.

Otázka č. 7

Na obdrženém daňovém dokladu máme dvě uvedená plnění. Jedno za ubytovací služby spojené s ekonomickou činností plátce a druhé soukromé využití tenisového kurtu (kde není nárok na odpočet daně). Jedná se v této souvislosti o poměrný nárok na odpočet ve smyslu sloupce č. 11 oddílu B.2. kontrolního hlášení?

Nejedná, z daňového dokladu uvedete pouze skutečně uplatňovaný nárok na odpočet z ubytovacích služeb a v kolonce „Použit poměr“ zadáte „NE“.

Otázka č. 8

Jakým způsobem budeme postupovat při vyplňování jednotlivých řádků a oblastí kontrolního hlášení v případě, že vystavíme na jednom daňovém dokladu (jedno evidenční číslo) plnění spadající do různých daňových režimů (např. běžný režim a režim přenesení daňové povinnosti)?

V případě souhrnných daňových dokladů a běžných daňových dokladů, které obsahují plnění podléhající různým daňovým režimům, respektive obecně druhy plnění, které se vykazují v kontrolním hlášení v rámci samostatných oblastí, se

použije evidenční číslo takovéhoto daňového dokladu vícekrát. Například dodavatel mobilních telefonů dodá současně mobilní telefony za 120 000 Kč a náhradní pouzdra za 12 000 Kč, přičemž vystaví jeden daňový doklad. Do kontrolního hlášení tento dodavatel uvede totožné číslo daňového dokladu na dvou řádcích: jednou v oddíle A.1. a jednou v oddíle A.4. – dle příslušného „režimu“ plnění. V daném případě i pokud by dodání pouzder nepřevýšilo částku 10 000 Kč, uvádělo by se v oddíle A.4., neboť příslušný daňový doklad ve své souhrnné částce převyšuje stanovený limit 10.000,-Kč včetně daně.

Otázka č. 9

Uskutečňuji zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92c zákona o DPH – dodání hliníkového odpadu a šrotu. Bude povinností vykazovat v rámci deklarace těchto transakcí v kontrolním hlášení také měrné jednotky, jako je tomu nyní u výpisu z evidence podle § 92a zákona o DPH?

Kontrolní hlášení nahrazuje původní samostatné podání výpisu z evidence pro účely DPH podle § 92a zákona o DPH. Ve struktuře kontrolního hlášení a oddílů týkající se vykazování transakcí v režimu přenesení daňové povinnosti (A.1. a B.1.) se s uváděním měrných jednotek už dále nepočítá. V kontrolním hlášení se u příslušných oddílů k režimu přenesení daňové povinnosti budou vykazovat tyto údaje:

A.1.: DIČ odběratele, Evid. číslo daňového dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně a kód předmětu plnění.

B.1.: DIČ dodavatele, Evid. číslo daňového dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně a daň (členění podle jednotlivých sazeb daně) a kód předmětu plnění.

Otázka č. 10

Jakým způsobem vykázat do kontrolního hlášení uskutečněné zdanitelné plnění v hodnotě 16.000,- Kč včetně daně pro osobu povinnou k dani – neplátce, jemuž předchází úplata ve výši 5.000,- Kč přijatá přede dnem uskutečnění dotčeného zdanitelného plnění?

Uvedené zdanitelné plnění jako dodavatel vyplníte do oddílu A.4.a A.5. kontrolního hlášení následovně:

Přijatá platba přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve výši 5.000,- Kč, jejímž přijetím Vám z této vznikla samostatná povinnost přiznat daň, bude vykázána do oddíle A.5. kontrolního hlášení, neboť nedosahuje požadovaného limitu nad 10.000,- Kč pro vyplnění v oddíle A.4. Naopak zbývající hodnota/platba za zdanitelné plnění ve výši 11.000,- Kč bude vykázána v oddíle A.4. kontrolního hlášení, neboť přesahuje zde požadovaný limit pro vyplnění.

Platby předcházející uskutečnění zdanitelného plnění (tj. klasicky „zálohy“) se tedy v případě sledování limitu (10.000,- Kč) pro vyplnění do požadovaných oddílů kontrolního hlášení posuzují samostatně. Obdobný princip platí i v případě přijatých zdanitelných plnění a na tyto předem poskytnutých plateb, resp. z těchto uplatňovaných nároků na odpočet daně – (oddíl B.2. a B.3. kontrolního hlášení).

Otázka č. 11

Uplatňuji opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení podle § 44 zákona o DPH. Spolu s vyplněním údajů do kontrolního hlášení (oddíl A.4.) jsem povinen rovněž přiložit také samostatný výpis přehledu oprav pro daňové účely související s údaji vyplňovanými do daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení?

Vyplněním patřičných údajů do části A.4. kontrolního hlášení – jako věřitel podle podmínek § 44 zákona o DPH – se nahrazuje podání samostatného výpisu z přehledu oprav pro daňové účely podle § 44 odst. 4 písm. b). Nicméně nadále trvá povinnost předložit kopie všech vystavených daňových dokladů, u kterých došlo k provedení opravy výše daně podle § 44 zákona o DPH (§ 44 odst. 4 písm. a) zákona o DPH).

Otázka č. 12

Byl jsem vyzván správcem daně, abych podal kontrolní hlášení. Jsem však přesvědčen, že mi za dané období povinnost podat kontrolní hlášení nevznikla. Jak mám postupovat?

Pro uvedený případ máte možnost rychlé reakce přímo ve formuláři kontrolního hlášení na Daňovém portále Finanční správy ČR (www.daneelektronicky.cz) v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (aplikace EPO) a to prostřednictvím volby (funkční položky/tlačítka): „Rychlá odpověď na výzvu“ a zvolení z roletové nabídky volbu – „Nemám povinnost podat kontrolní hlášení (KH). Dále je nutné vyplnit číslo jednací doručené výzvy správce daně (ve tvaru: 99999999/99/9999-99999-999999, vč. uvedených oddělovačů) a samozřejmě také identifikaci plátce v záhlaví formuláře kontrolního hlášení. Tímto úkonem je oficiálně reagováno na správce daně v uvedeném případě. Obdobně se postupuje, pokud je plátce vyzván k podání následného kontrolního hlášení z důvodu pochybností o správnosti nebo úplnosti k původně podanému kontrolnímu hlášení, avšak plátce je přesvědčen, že mu přesto tato povinnost nevznikla. Na formuláři kontrolního hlášení opět vybere položku: „Rychlá odpověď na výzvu“ a nyní zvolí z roletové nabídky volbu – „Potvrzuji správnost naposledy podaného kontrolního hlášení (KH)“. Vyplnění údajů čísla jednacího z doručené výzvy správce daně a identifikace plátce jsou opět nezbytnými údaji pro podání uvedené varianty.

Otázka č. 13

Uskutečněné zdanitelné plnění (dodání lepenkových krabic ve výši 30.000,- Kč včetně daně) z března 2016 bylo zčásti reklamováno a jako dodavatel (společnost s. r. o.) jsem v květnu 2016 vydal opravný daňový doklad a snížil jsem hodnotu dotčeného plnění (základ daně a daň) pro svého odběratele. Opravný daňový doklad byl doručen odběrateli na začátku června 2016. Rozdíl oproti původnímu plnění je -15.000,- Kč. Jak mám vykázat tyto změny do kontrolního hlášení?

Jedná s o opravu základu daně a výše daně podle § 42 zákona o DPH. Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním spadajícím do období, kdy odběratel obdržel opravný daňový doklad (§ 42 odst. 3 písm. b) zákona o DPH). Tyto změny budou uvedeny v řádném kontrolním hlášení za měsíc červen 2016 v oddíle A.4. (podle absolutní hodnoty opravy – tato je nad limit 10.000,- Kč včetně daně, pokud by byla nižší – uvede se do oddílu A.5. kontrolního hlášení) s tím, že se uvede rozdíl mezi opraveným a původním základem daně, resp. i rozdíl mezi opravenou a původní daní (týká se Vámi zmíněné hodnoty -15.000,- Kč), pro vykázání tohoto rozdílu se využije sloupec „základ daně“, resp. sloupec „daň“. Údaj bude uveden v daném případě s mínusovým/záporným znaménkem! Evidenční číslo dokladu bude číslo opravného daňového dokladu (náležitosti stanoví § 45 zákona o DPH). Datum uskutečnění dotčeného plnění je podle § 42 odst. 3 zákona o DPH. Související úpravy odpočtu daně na straně příslušného příjemce zdanitelného plnění se uvádějí v souladu s postupy definovanými ustanovením § 74 zákona o DPH. Pozn.: Obdobně se postupuje i v případě zvýšení základu daně a daně – oprav podle § 42 zákona o DPH.

0 Žádné komentáře

Comments are closed.