28
Kv

Termín: 10.8. 2015; 9:00–18:00

Místo konání: SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1

Spojení MHD: Tramvaje č. 3, 9, 14, 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.  

 

Přínos / Cíl

Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a dozvíte se, jak správně vypočítat daňovou povinnost. Ve výkladu budou zdůrazněny změny platné od roku 2015 včetně praktických příkladů.

Přednáší

  • Ing. Ilona Součková (Generální finanční ředitelství)

 

Program

● STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ: Výsledek hospodaření před zdaněním.

● POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: Dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledku dohody o narovnání, dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek – dary, odborný výcvik.

● POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: Uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd., položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani.

● DEFINICE OSOB SPOJENÝCH, CENY OBVYKLÉ

● ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ: Zdanění příjmů z dědění a darování, příjmy získané směnou, daňové dopady převodních cen.

● DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY:
– Příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek
– Příspěvky právnickým osobám s povinným, nepovinným členstvím
– Příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů
– Cenné papíry, pohledávky, závazky, zásadní změny v odpisu pohledávek a v tvorbě daňových opravných položek k pohledávkám
– Finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva
– Propagační předměty, dary, reprezentace
– Úroky z úvěrového finančního nástroje, smluvní sankce, pokuty, penále
– Likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod
– Výdaje související s držbou dceřiné společnosti
– Limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení
– Nedaňové náklady související se zdaňovaným i příjmy.

● DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY

● OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ: Z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech, licenčních poplatků plynoucích do zahraničí, z bezúplatného příjmu.

● NEDAŇOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ

● SFÉRA NEZISKOVÉHO SEKTORU: Veřejně prospěšný poplatník, svěřenský fond, fundace, změny v režimu SVJ, omezení daňových benefitů, zdanění úrokových příjmů.

● SNIŽUJÍCÍ POLOŽKY, POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI:
– Odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty, řetězení daňových ztrát při přeměnách, rozšíření převodu ztráty na právního nástupce u družstev
– Odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje
– Odpočet na odborné vzdělávání
– Snižující položky na dary, snižující položky u neziskových subjektů.

● AKTUÁLNÍ OTÁZKY V OBLASTI DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

 

Cena: Kc 2790,- bez DPH
0 Žádné komentáře

Comments are closed.